Hotărârea nr. 76/1997

H O T Ă R Â R E privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi numirea Comisiei pentru desfăşurarea licitaţiilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi numirea Comisiei pentru desfăşurarea licitaţiilor

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.85/1991 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp.la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie, Hotărârea Guvernului nr.1228/1990 - cap.III - privind închirierea spaţiilor pe bază de licitaţie,

            In conformitate cu prevederile art.84 din Legea nr.69/1991 republicată - privind administraţia publică locală,

            Având în vedere Hotărârea nr.69/31.03.1997 a Consiliului Local privind stabilirea tarifelor de bază - lunare la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă,

            Având în vedere referatul nr.70595 din 167.04.1997 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, libere din punct de vedere juridic, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Se aprobă constituirea Comisiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice în următoarea componenţă :

                                    1. prof.dr.Stefan Ungureanu                  - preşedinte

                                    2. ing.Gh.Pînzaru                                  - vicepreşedinte

                                    3. ec.Marcel Negoescu                         - membru

                                    4. cons.jr.Rodica Loghin                       - membru

                                    5. ing.Mihaela Hreniuc                          - membru

                                    6. sing.Mariana Hostiuc                        - membru

                                    7. ing.Iogen Gînju                                 - secretar zona A

                                    8. Viorica Irimia                                    - secretar zona B

                                    9. ing.Elena Obriste                              - secretar zona C

                                    10. Doina Gagos                                  - secretar zona D

            Art.3 Profilul de activitate ce se va desfăşura în fiecare spaţiu va fi stabilit de comisie, funcţie de activitatea desfăşurată anterior, de necesităţile din zonă şi de solicitările agenţilor economici.

            Art.4 Desfăşurarea licitaţiei va fi consemnată într-un proces-verbal în prezenţa membrilor comisiei şi semnat de aceştia şi de persoanele fizice sau juridice cîştigătoare a licitaţiei.

            Art.5 Contestaţiile privind condiţiile de participare vor fi rezolvate cu 24 ore înainte de data desfăşurării licitaţiei.

            Art.6 Contestaţiile privind desfăşurarea licitaţiei vor fi rezolvate şi comunicate în scris în termen de 10 zile de la data înregistrării.

            Art.7 Regulamentul de desfăşurare a unei licitaţii publice este cel din anexa 1, parte integrantă la prezenta hotărâre, anexa 2 - cadru contract de închiriere a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, anexa 3 - cerere tip de înscriere la licitaţie, anexa 4 - formular tip pentru oferta în plic închis,  anexa 5 - anunţ tip în contidienele locale.

           

 

            Art.8 Secretarul Consiliului Local, Serviciul contencios administrativ şi Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 S E C R E T A R

       ing.Petru Focşa                                        Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.76

din 23 aprilie 1997