Hotărârea nr. 75/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ de stat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere procesele - verbale ale comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuiri a locuinţelor din data de 24.02.1997, 25.03.1997, 28.03.1997, 15.04.1997,

            Având în vedere propunerea respectivei comisii,

            In conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr.114/1996 - legea locuinţei şi art.84 din Legea nr.69/1991,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă repartizarea locuinţelor din fondul de stat persoanelor din anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Contractul de închiriere, va fi întocmit în formă scrisă şi va fi semnat de primar, secretar cu avizul Directorului Direcţiei de administrare fond imobiliar de stat şi de Serviciul contencios.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R,

       ing.Petru Focşa                                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75

din 23 aprilie 1997