Hotărârea nr. 73/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna februarie 1997

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna februarie 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere H.G.nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a H.C.L.nr.150/1996,

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători,

            Având în vedere referatul comun al Direcţiei economice şi tehnice, înregistrat la nr.16829/10.04.1997 privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile pe luna februarie 1997 prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călători la R.A.T.C.Iaşi, aplicat  asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare în sumă de 1.418.176.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile pe luna februarie 1997 prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate conform legii: invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martori ai Revoluţiei, răniţi în timpul Revoluţiei în sumă de 217.845.000 lei.

            Art.3 Se aprobă subvenţiile pe luna februarie 1997 prin transfer de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor cu pensii peste 250.000 lei indexabil, în sumă de 20.212.500 lei şi donatorilor onorifici, în sumă de 1.355.500 lei.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice a Consiliului Local şi R.A.T.C.Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR

       ing.Petru Focşa                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.73

din 23 aprilie 1997