Hotărârea nr. 72/1997

H O T Ă R Â R E privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.Citadin pe anul 1996

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.Citadin pe anul 1996

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.17068/10.04.1997, întocmit în baza Bilanţului Contabil prezentat de R.A.Citadin şi a anexelor la Bilanţ, a Raportului de audit financiar şi de certificare întocmit de contabili autorizaţi din 20.03.1997,

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice,

            Având în vedere prevederile Legii nr.29/1996 a bugetului de stat şi prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii,

            In temeiul art.20 lit.e, art.92, 93, 94 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 al R.A.Citadin la venituri în sumă de 25.166.006 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 24.150.926 mii lei.

            Art.2 Se adoptă defalcarea veniturilor şi cheltuielilor pe capitole şi acţiuni prevăzute la anexele de la Bilanţ.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.Citadin şi Direcţiei economice.

           

           

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR

                     ing.Petru Focşa                                          Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.72

din 23 aprilie 1997