Hotărârea nr. 71/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor din bugetul local la transportul urban de călători în comun la abonamente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea subvenţiilor din bugetul local la transportul urban de călători în comun la abonamente

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere H.G.nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat a circularei Ministerului Finanţelor nr.46260/1993, Legea nr.4/1995 şi Ordinul 4005/1996 al Ministerului Invăţământului pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat,

            Având în vedere solicitările R.A.T.C.Iaşi pentru aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pentru abonamente din veniturile bugetului local,

            Având în vedere referatul înregistrat la nr.57737/13.01.1997 al Serviciului buget contabilitate privind numărul de abonamente eliberate şi tariful aplicat conform prevederilor legale, persoanelor beneficiare de reducere 50%,

            Având în vedere H.C.L.nr.150/2.12.1996 şi H.C.L.nr.34/29.07.1996,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă subvenţiile în sumă de 11.035.500 lei din veniturile proprii ale Consiliului Local pentru perioada 1.11-31.12.1996, pentru acoperirea diferenţelor de preţ la abonamente eliberate persoanelor care beneficiază de reduceri cu 50% conform anexei nr.1.

            Art.2 Suma de 11.035.500 lei va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local pe anul 1997 şi va fi acoperită din sursele anului 1997.

            Art.3 Serviciul buget contabilitate al Consiliului Local şi R.A.T.C. Iaşi vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R ,

                                                                                   

         ing.Antimir Daşu                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                                                                      

                                                                              

 

 

 

Nr. 71

din 31 martie 1997