Hotărârea nr. 70/1997

H O T Ă R Â R E privind licitaţia publică a unor mese destinate comercializării produselor agricole în pieţele agroalimentare din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind licitaţia publică a unor mese destinate comercializării produselor agricole în pieţele agroalimentare din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere  referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului,

            Având în vedere H.G.nr.19/1996 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi oboarelor,

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie a unor mese pentru comercializare produse agricole în proporţie de 15% din totalul meselor în pieţele (Hala Centrală, Independenţei, Nicolina, Alexandru cel Bun) agroalimentare.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul şi Directorul de Administrare a Patrimoniului pentru organizarea şi buna desfăşurare a licitaţiei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Administrare a Patrimoniului, Serviciul Contabilitate.

 

 

 

                                                                                                      S E C R E T A R,

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

               ing.Antimir Daşu                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.70

din 31 martie 1997