Hotărârea nr. 69/1997

HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p.la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p.la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.85/1991 privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din fondul locativ de stat, precum şi la spaţiile comerciale, spaţiile administrative, sediu de organisme şi organizaţii;

            In baza Hotărârii Guvernului nr.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Tarifele lunare pe metru pătrat pentru determinarea chiriilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat, aflate pe raza municipiului Iaşi se vor corecta începând cu data de 01.04.1997 cu un coeficient de 1,85, determinat de evoluţia preţurilor şi tarifelor.

            Art.2 Pentru perfectarea unor contracte cu agenţi economici, tarifele vor fi negociate în funcţie de grupa de activitate şi zona de amplasare a spaţiului, pentru determinarea chiriei lunare sau a tarifului de pornire în cazul licitării folosinţei acestei categorii de spaţii. Limitele minime şi maxime de tarifare pe mp., precum şi modalitatea de calculare a chiriei, sunt cele din anexa nr.1 la prezenta, fiind valabile şi pentru corectarea sumelor rezultate în urma licitării anterioare, a folosinţei unor astfel de spaţii.

            Art.3 Prelungirea relaţiilor contractuale expirate la 31.12.1996 se va efectua condiţionat de respectarea obligaţiilor conform clauzelor contractului expirat şi cu dovada achitării chiriei la zi.

            Art.4 In cazul folosirii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice fără forme legale, aceştea vor plăti daune pentru folosinţă până la eliberarea lor pentru reintroducerea în circuitul locativ.

Sumele reprezentând daune pentru folosinţă vor fi calculate conform anexei nr.1 la hotărâre.

            Art.5 Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în această categorie de spaţii, precum şi zonarea amplasării lor în teritoriu pe raza municipiului Iaşi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetăţuii şi Tomeşti, sunt precizate în anexa 2 şi anexa 3 la prezenta hotărâre.

            Art.6 Perioada de închiriere este de un an, începând cu 01.01.1997, până la 31.12.1997, cu posibilitatea prelungirii în baza legislaţiei în vigoare.

            Art.7 Tarifele pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe se pot modifica în cursul anului în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi sau în baza normelor legale în vigoare.

            Art.8 Contractele de închiriere încheiate cu diverşi agenţi economici pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă care nu au fost puse în funcţiune până la data prezentei hotărâri, nu vor mai putea fi prelungite pentru anul 1997.

            Art.9 Spaţiile care potrivit art.8 devind disponibile, se vor adjudeca de către agenţii economici prin licitaţie publică cu condiţia punerii în funcţiune până la un termen care va fi stipulat în contract.

            Art.10 Termenul de punere în funcţiune a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă adjudecat (pentru amenajarea şi utilarea spaţiului), va fi de un trimestru pentru activităţile de producţie,prestări servicii şi de două trimestre pentru activitatea de producţie.

            Art.11 Secretarul Consiliului Local al Municipiului Iaşi, serviciul contencios - administrativ şi agenţii economici interesaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Antimir Daşu                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.69

din 31 martie 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                               

ANEXA NR.1

- tabel cu tarifele minime şi maxime propuse în funcţie de zonă şi grupa de activitate pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din fondul de stat

 

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

1.

5000-15000

4000-12400

2550-5000

2.

4000-12400

2550-8700

1400-3600

3.

3000-9100

1400-6000

1000-3000

4.

2000-7000

1000-4000

800-2000

5.

1000-2600

500-1500

300-1000

6.

250-800

250-550

250-350

7.

250

250

250

 

Nota privind calcularea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă

 

- pentru calculul chiriei la suprafeţele dependinţelor se aplică un coeficient de 0,75 la tariful suprafeţei utile;

- pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde de clădiri se aplică un coeficient unic de corecţie de 0,85 la tarif;

- se corectează cu 0,9 chiriile pentru spaţii fără instalaţii sanitare sau electrice;

- corecţiile se aplică şi pentru calcularea sumelor minime în cazul disponibilizării spaţiilor pentru concursuri;

- nu se aplică corecţii la dependinţele care au avut destinaţie iniţială din proiect de suprafaţă utilă;

- tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzător spaţiului util;

- tarifele pentru terenuri aferente neamenajate se stabilesc la 0,1 din tariful corespunzător spaţiului util.

Se consideră ca baza de calcul tariful pentru suprafaţa utilă folosită pentru profilul de activitate cu ponderea cea mai mare.

Se consideră dependinţe: holuri, căi acces, scări, grupuri sanitare, magazii, balcoane, terase, logii, existente prin documentaţia tehnică iniţială a imobilului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

ANEXA NR.2

lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul locativ de stat

 

Grupa 1

 

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

- unităţi de alimentaţie publică de categoria 1 şi lux ( > 2 stele);

- unităţi de prezentare modă şi design vestimentar (inclusiv confecţionare produse serie mică, unicate);

- unităţi comerciale cu desfacere în regim de consignaţie şi licitaţie obiecte de artă;

- unităţi jocuri mecanice şi de noroc;

- unităţi prezentare şi desfacere bijuterii metale rare, unicate şi de serie mică;

- unităţi bancare;

 

Grupa 2

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi :

- desfacere mărfuri nealimentare mai mult de 50% din import;

- desfacere ţigări şi băuturi alcoolice;

- agenţii loto-pronosport;

- agenţii de turism intern şi internaţional;

- agenţii de schimb valutar;

- şcoli de şoferi;

- agenţii imobiliare;

- agenţii ce desfăşoară activităţi de intermediere;

- unităţi alimentaţie publică categ.a II a cu desfacere băuturi alcoolice;

- unităţi C.E.C.;

- unităţi cu profil desfacere en-gross;

 

Grupa 3

 

Agenţi economici ce prestează activităţile :

- desfacere produse alimentare altele decât băuturi alcoolice şi ţigări;

- agenţii de impresariat artistic;

- unităţi alimentaţie publică categoria a II a fără desfacere băuturi alcoolice;

- desfacere produse nealimentare indigene;

- unităţi închiriat obiecte;

- unităţi foto;

- ateliere prelucrare metale preţioase, bijuterii;

- unităţi depanări, intreţinere unităţi de calcul şi producere soft-uri;

- unităţi înregistrări şi închirieri benzi audio, video;

- unităţi producţie serie şi design birotică, arhitectură şi amenajări interioare;

- birouri ce nu deservesc activitatea de bază din spaţiu şi sedii firmă;

- agenţii de voiaj;

 

Grupa 4

 

Agenţi economici ce prestează activităţile :

 

- unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare;

- edituri, trusturi de presă;

- unităţi de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică;

- centre umplut sifoane;

- unităţi optică medicală, instrumente şi materiale ortopedice;

- cabinete medicale, policlinici şi dispensare cu plata;

- ateliere producţie şi reparaţii ; electronice, marochinărie, tâmplărie, tapiţerie, mecanică fină, confecţionări flori artificiale, tricotaje, confecţii, artizanat metale rare;

- ateliere specializate în construcţii, instalaţii pentru întreţinere şi reparaţii;

- spălătorii şi curăţătorii chimice ;

- săli de cinematograf, vizionări video;

- ateliere producţie industrială;

- birouri de notariat şi avocatură;

- birouri copiat acte şi dactilografiere;

 

 

Grupa 5

 

Agenţi economici ce prestează activităţile :

 

- garaje;

- asociaţii şi cluburi sportive (sedii şi săli de sport);

- asociaţii de creştere păsări, peşti şi animale mici;

- case de cultură;

- cluburi literare şi pentru tineret;

- ateliere de proiectare;

- unităţi de învăţământ particular;

- cabinete medicale, policlinici şi dispensare de stat;

- unităţi desfacere produse agroalimentare proprii;

- centrale zonale şi birouri pentru instituţii de stat şi regii autonome;

- unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;

 

Grupa 6

 

- şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare de stat;

- instituţii de cercetare;

- asociaţii cultural - artistice;

 

Grupa 7

 

- expoziţii, ateliere pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;

- sedii partide, asociaţii politice şi apolitice care nu practica activităţi cu scop comercial sau lucrativ;

- sedii uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;

- asociaţii de locatari;

- cămine şi azile de copii şi bătrâni;

- muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXA NR.3

Cu privire la zonarea amplasării spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în municipiul Iaşi şi a localităţilor Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii

 

Zona I

 

Zona centrală a municipiului delimitată de arterele :

B-dul Independenţei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărărie, str.Başotă, B-dul T.Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N.Iorga, Pod de Piatră, str.Silvestru, Străp.Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.Toma Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenţei.

 

Zona II

 

Intre zona I-a şi următoarele limite :

str.Sărărie până la str.M.Costachescu, B-dul Copou, în aval str.Aurora, str.Peneş Curcanul, str.Cazarmilor, şos.Păcurari până la intersecţia cu str. Popăuţi, str.Luca Arbore (inclusiv bl.549 şi 520), şos.Naţională, str.Sarmisegetuza, str.Milcov, pasaj Alexandru cel Bun, cart.Mircea cel Bătrân, cart.Galata I şi II, Nicolina - C.U.G. până la intersecţia cu B-dul Poitiers, str.Bucium, Calea Chişinăului, B-dul Metalurgiei, str.Grădinari, P-ţa Tătăraşi - S, str.V.Lupu, str Dr.Savini, str.Stejar, str.P.Ispirescu, str.Eternitate, B-dul C.A.Rosetti, str.Albineţ.

 

Zona III

 

De la limita zonei a II a până la periferia municipiului Iaşi şi a localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXA NR.4

 

- cu privire la fundamentarea indicelui de corecţie pentru determinarea tarifelor pe m.p.la spaţiile cu altă destinaţie decât cele de locuit din fondul de stat

 

 

1. Sunt în administrare spaţii cu o suprafaţă totală de 131 206,74 m.p. din care :

- suprafaţă utilă + suprafaţa dependinţe = 84 126,17 m.p.

- suprafaţă teren amenajat + suprafaţa teren neamenajat aferent imobilelor =  47 080,57 m.p.

_________________________________________________________

 

Valoarea lunară a sumei pentru folosinţa spaţiilor cu altă destinaţie din fondul de stat :

 

208 201 082,75 lei/lună

 

Valoarea chiriei medii pe metru pătrat pentru luna noiembrie 1996:

 

   208 201 108,75

-------------------------- = 1 586,81 lei/m.p.

   131 206,74

 

2. Cheltuieli privind fondul de stat - spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă.

2.1.Cheltuieli amortizate şi taxe :

- amortizare lunară (luna decembrie) :

37 168 286 lei

 

- valoarea taxelor şi impozitelor pe clădiri spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă şi pe suprafeţele de teren ocupate de acestea sau aferente acestora :

 

18 849 412 lei

 

2.2. Estimarea cheltuielilor pentru anul 1997 privind executarea de reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări, expertizări, reparaţii faţade la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţa :

268 263 065,64 lei/lună

 

2.3. Cheltuieli generale pentru întreţinere, publicitate, consumabile, salarii, directe şi indirecte :

 

26 000 000 lei/lună

 

2.4 Valoarea cheltuielilor totale şi profit lunar :

37 168 286 + 18 849 412 + 268263065,64 + 26 000 000 = 350280763,64 lei

total cu profit : 350280763,64+(350280763,64x0,1) = 385 308 840 lei/lună

 

2.5 Cheltuieli lunare minime pe m.p. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat:

 

 

385 308 840

------------------ =2 936,65 lei/m.p.

131 206,74

 

3. Indicele de creştere a tarifului minim necesar pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat.

 

2936,65

----------------- = 1,85

1 586,86