Hotărârea nr. 68/1997

H O T A R I R E privind constituirea unei comisii a Consiliului Local în vederea verificării activităţii S.C.IASI XXI SCA

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL IASI

 

 

 

 

 

H O T A R I  R E

privind constituirea unei comisii a Consiliului Local în vederea verificării activităţii S.C.IASI XXI SCA

         

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere propunerile Consiliului Local Municipal de a se constitui o comisie pentru verificarea activităţii S.C.IASI XXI SCA,

          In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se constituie comisia pentru verificarea activităţii S.C.IASI XXI SCA în următoarea componenţă:

          1.D-na Moroşan Iosefina                              -Consilier municipal

          2.Dl.Damian Ştefan                                      -Consilier municipal

          3.Dl.Kaiserman Pincu                                   -Consilier municipal

          Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate.

 

         

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                           SECRETAR,

                   Ing.Antimir Daşu                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.68

din 31 martie 1997