Hotărârea nr. 67/1997

H O T A R I R E privind închirierea prin licitaţie publică a unor parcări auto

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R I R E

privind închirierea prin licitaţie publică a unor parcări auto

           

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul întocmit de Serviciul Arhitectură Urbanism prin care se propune la cererea cetăţenilor înfiinţarea unor noi locuri de parcare pentru mijloacele auto proprietatea persoanelor fizice şi juridice,

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor modificată şi completată prin Legea nr.125/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale privind administrarea domeniului public şi privat statuate prin dispoziţiile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală, coroborate cu dispoziţiile H.G.nr.682/1994 pentru concesionarea de terenuri şi construcţii din zonele libere, H.G.nr.1228/1990, H.G.nr.140/1991,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă amenajarea de noi locuri de parcare, stabilite conform documentaţiilor de Urbanism avizate.

            Art.2 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică în condiţiile legii a noilor spaţii de parcare amenajate.

            Se aprobă caietul de sarcini întocmit în vederea organizării licitaţiei spaţiilor de parcare, conform anexei nr.2.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Consiliului Local.

           

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

                   Ing.Antimir Daşu                                                Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.67

din 31 martie 1997