Hotărârea nr. 65/1997

H O T A R Â R E privind modificarea H.C.L.nr.15/27.01.1997 şi însuşirea expertizei tehnice privind valoarea terenului situat în Iaşi str.Sărăriei nr.202

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL IASI

 

 

H O T A R Â R E

privind modificarea H.C.L.nr.15/27.01.1997 şi însuşirea expertizei tehnice privind valoarea terenului situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.202

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Serviciului de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, Hotărârea nr.15/27.01.1997 a Consiliului Local Municipal şi a obiecţiilor formulate de Direcţia tehnică,

            Având în vedere Raportul de expertiză tehnică - evaluare efectuată de Societatea Experţilor tehnici Iaşi cu nr.98/28.02.1997,

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.15/27.01.1997, va avea următorul

cuprins :

“Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 300 mp.teren situat în str.Sărăriei nr.202 în vederea amenajării unui spaţiu de expunere şi vânzare autovehicule”.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de către Societatea Experţilor Tehnici S.A. Iaşi, prin evaluarea terenului situat în Iaşi, str.Sărăriei nr.202 în suprafaţă de 300 mp.care are o valoare de 35.607 dolari, respectiv 118,69 dolari/mp/an la cursul de referinţă de 7340 lei/ dolar.

            Art.3 Preţul minim de plecare la licitaţie este de 1424,28 dolari pe 300 mp., respectiv 4,75 dolari/mp/an, conform Legii nr.50/1991 art.14 echivalent în lei la cursul zilei în data ţinerii licitaţiei.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           S E C R E T A R,

                ing.Antimir Daşu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.65

din 31 martie 1997