Hotărârea nr. 64/1997

H O T Ă R Â R E privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie situate în blocurile : bl.Bl.Stefan cel Mare şi Sfânt - Municipiul iaşi (demisol) 911B - Spaţiul nr.3 CUG şi 999A Spaţiul nr.3 CUG Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie situate în blocurile : bl.Bl.Stefan cel Mare şi Sfânt - Municipiul iaşi (demisol), 911B - Spaţiul nr.3 CUG şi 999A Spaţiul nr.3 CUG

Municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care solicită reaprobarea scoaterii la licitaţie a unor spaţii cu altă destinaţie aflate la parterul unor blocuri de locuinţă cu diferite stadii de execuţii,

            Având în vedere :

-Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţă şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului şi ale unităţilor economice sau unităţilor bugetare de stat,

-H.G.R.nr.945/1990, H.G.nr.26/1992, H.G.nr.500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale,

-H.G.nr.658/1992 privind “ Normele de evaluarea privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului” şi a “Condiţiilor privind organizarea licitaţiiloe de vânzare a clădirilor de locuit şi a spaţiilor cu altă destinaţie din cadrul acestora” pentru aplicarea prevederilor Legii nr.85/1992,

-Ordonanţa nr.19/1994 şi Normele Netodologice privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investiţional a blocurilor de locuinţă,

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e:

            Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitaţie a spaţiului situat la demisolul bl.B1 Stefan cel Mare şi Sfânt (demisol) în suprafaţă desfăşurată de 424 mp. având destinaţia iniţială de cofetărie.

            Art.2 Se aprobă vânzarea prin licitaţie a spaţiului nr.3 din bl.991B CUG în suprafaţă de desfăşurată de 85 mp. şi a spaţiului nr.3 din bl.999A CUG în suprafaţă desfăşurată de 87 mp.

            Art.3 Componenţa comisiei de licitare şi verificatorii desfăşurării licitaţiei   spaţiilor va fi cea prevăzută în anexa 1 şi 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4 Preţul de vânzare al terenului aferent spaţiilor licitate va fi scos prin expertiză însuşită de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.5 Cu data prezentei hotărâri se revocă hotărârile nr.122/10.07.1995, nr.78/22.05.1995, nr.19/24.02.1994 ( pentru spaţiile rămase nevândute).

Motivaţia revocării este datorată reorganizării R.A.Citadin Iaşi, conform Hotărârii Consiliului Local nr.11/27.01.1997 căreia i se încredinţează organizarea licitaţiilor şi vânzarea spaţiilor susmenţionate.

            Art.6 Organizarea acţiunii de licitare a spaţiilor cu altă destinaţie neterminate în vederea vânzării îi revine Direcţiei tehnice a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei tehnice şi celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,                                                  S E C R E T A R,

            ing.Antimir Daşu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.64

din 31 martie 1997