Hotărârea nr. 63/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere propunerea Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat pentru stabilirea unor taxe speciale prevăzute de această direcţie,

            Având în vedere faptul că se fac iportante cheltuieli materiale şi cu forţa de muncă pentru deservirea populaţiei în legătură cu această activitate,

            In conformitate cu art.20 lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă stabilirea taxelor percepute de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre, sume care se vor depune în contul extrabugetar deschis la Trezoreria Iaşi, nr.5004024541580, având destinaţia : procurare materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe, pentru bunul mers al activităţii Primăriei.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării acesteia.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              S E C R E T A R,

        ing.Antimir Daşu                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.63

din 31 martie 1997