Hotărârea nr. 62/1997

H O T Ă R Â R E,privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Consiliului Local Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Biroului Administrativ din 27.01.1997 şi Lista nr.4044 şi 4045 din 27.01.1997, cât şi procesul verbal de scoatere din folosinţă a unor obiecte de inventar şi mijloace fixe care au durata normală de folosire depăşită şi sunt uzate fizic şi moral,

            Având în vedere avizul favorabil al M.F.nr.1276/13.02.1997 H.G.nr.266/1996 privind analizarea capitalului imobilizat cu active corporale şi necorporale,

            Având în vedere dispoziţiile art.83, capitolul VII - bunuri şi lucrări din Legea nr.69/1991 a Administraţiei Publice Locale privind atribuţiile Consiliului Local,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, administraţia  publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar cu durată normală de utilizare expirată şi casarea lor, cuprinse în procesle verbale anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu data prezentei, serviciul buget contabilitate va proceda la scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar cuprinse în anexele de la art.1.

Biroul administrativ va proceda la valorificarea pe cât posibil a mijloacelor fixe  şi a obiectelor de inventar dezmembrate cuprinse în anexă.

Valorile băneşti obţinute în urma valorificării în condiţiile legii, a mijloacelor fixe dezmembrate vor fi înregistrate în evidenţa contabilă conturi materiale.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea executării.

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             S E C R E T A R,

                      ing.Antimir Daşu                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.62

din 31 martie 1997