Hotărârea nr. 61/1997

H O T Ă R Â R E privind "Organizarea Consiliului Intercomunal al Aglomeraţiei urbane Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind “Organizarea Consiliului Intercomunal al Aglomeraţiei urbane Iaşi”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea constituirii “Aglomeraţiei Urbane Iaşi”,

            Având în vedere art.20 lit.v din Legea nr.69/1991,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t  ă r ă ş t e :

           

            Art.1 Se aprobă în principiu colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Consiliile Locale ale Comunelor : Aroneanu, Popricani, Victoria, Bârnova, Ciurea, Miroslava, Tomeşti, Leţcani, Rediu, Holboca în vederea constituirii Consiliului Intercomunal al “Aglomeraţiei Urbane Iaşi”.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru aducere la îndeplinire serviciilor de specialitate cât şi comunelor mai sus amintite.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               S E C R E T A R,

     ing.Antimir Daşu                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.61

din 31 martie 1997