Hotărârea nr. 60/1997

H O T Ă R Â R E privind schimbarea domnului jr.Petru Gîrlea din cadrul Consiliului de administraţie la S.C.IASI 21 S.C.A.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea domnului jr.Petru Gîrlea din cadrul Consiliului de administraţie la S.C.IASI 21 S.C.A.IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.i din Legea nr.69/1991 republicată, coroborată cu Legea nr.15/1990 privind înfiinţarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se numeşte în Consiliul de administraţie la S.C.Iaşi XXI SCA-

 d-ra jr.Lenuţa Milatinovici în locul domnului jr.Petru Gîrlea.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.IASI XXI SCA Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 S E C R E T A R,

       ing.Antimir Daşu                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.60

din 31 martie 1997