Hotărârea nr. 58/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea de bilete gratuite unor categorii de pensionari pe mijloacele de transport în comun RATC Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea de bilete gratuite unor categorii de pensionari pe mijloacele de transport în comun RATC Iaşi

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat,

           Având în vedere dispoziţiile H.G.nr.179/1993 cu privire la stabilirea preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii prestate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat,

           Având în vedere dispoziţiile Legii nr.21/1996, Legea concurenţei şi a art.6 şi 9 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,

           Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului local nr.34 din 29.07.1996 şi 150 din 02.12.1996 privind acordarea unor gratuităţi la pensionari pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi completată,

 

H o t ă r ă ş t e:

           Art.1 Incepând cu data de 01.04.1997 se acordă lunar pensionarilor cu o pensie totală de până la 250.000 lei/lună dreptul de a efectua un număr de 10(zece) călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun în municipiul Iaşi.

           Art.2 Biletele de călătorie speciale, eliberate conform art.1 sunt nominale şi transmisibile membrilor familiei însoţite de cuponul de pensie al titularului, vor purta inscripţia “bilete călătorie pensionari” pe fond roşu, fiind valabile numai în prezenţa cuponului de pensie şi a buletinului de identitate.

“Biletele de călătorie pensionar” se vor elibera la cerere, pe baza actului de identitate şi a cuponului de pensie pentru luna anterioară, pe care se vor inscripţiona seriile acestora.

Nerespectarea acestor norme atrage confiscarea “biletelor de călătorie pensionar”şi suportarea sancţiunilor legale de către contravenient.

           Art.3 De prevederile prezentei hotărâri beneficiază numai pensionarii domiciliaţi în municipiul Iaşi şi care nu beneficiază de alte gratuităţi la transportul în comun în conformitate cu alte legi.

           Art.4 Influienţele rezultate din acordarea gratuităţilor aprobate conform art.1 se suportă din veniturile realizate din surse proprii ale bugetului local şi se decontează lunar sau semestrial.

           Art.5 Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.34 din 29.07.1996 şi 150 din 02.12.1996, privind acordarea de gratuităţi la pensionari pe mijloacele de transport în comun şi orice altă dispoziţie contrară.

           Art.6 Direcţia economică a Consiliului Local şi RATC Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

                        ing.Antimir Daşu                                                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

Nr.58

din 31 martie 1997