Hotărârea nr. 56/1997

H O T Ă R Â R E privind organizarea "Zilei Inimii" în data de 4.05.1997 cât şi organizarea desfăşurării manifestărilor în perioada de 4.05.-10.05.1997 a "Săptămânii Prevenţiei Bolilor Cardio-vasculare"

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind organizarea “Zilei Inimii” în data de 4.05.1997 cât şi organizarea desfăşurării manifestărilor în perioada de 4.05.-10.05.1997 a “Săptămânii Prevenţiei Bolilor Cardio-vasculare”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa Grupului permanent de lucru al Academiei de Stiinţe Medicale şi a Colectivului de coordonare pentru municipiul Iaşi,

            Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de sănătate, protecţie socială, sport şi agrement,

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă declararea zilei de 4 mai a fiecărui an ca “ Ziua Inimii” în municipiul Iaşi.

            Art.2 Se aprobă săptămâna premergătoare zilei de 4 mai a fiecărui an ca “Săptămâna Prevenţiei Bolilor Cardio-vasculare”

            Art.3 Conform planului de activitate al Grupului permanent de lucru a A.S.M. pentru a se creea posibilitatea unei analize periodice de către factorii responsabili. Consiliul Local Municipal va ţine legătura cu colectivul de coordonare pentru municipiul Iaşi format din :

- dr.Florin Mitu - dr.în ştiinţe medicale cardiologie,

- dr.Doina Popa - şef secţie cercetător ştiinţific principal gr.I,

- dr.Doina Azoicăi - dr.în ştiinţe medicale epidemiologice

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată U.M.F.Iaşi, C.M.SSC Iaşi, Direcţia Sanitară Iaşi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           S E C R E T A R,

       ing.Antimir Daşu                                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.56

din 31 martie 1997