Hotărârea nr. 55/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea normelor de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul  Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea menţinerii curăţeniei în municipiului Iaşi,     

            In temeiul prevederilor art.2, alin.2 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 modificată, privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă precum şi înfrumuseţarea municipiului constituie o obligaţie a regiilor autonome societăţilor comerciale şi a tuturor cetăţenilor.

            Art.2 Deţinătorii cu orice titluri de bunuri, imobile, tonete, chioşcuri, instalaţii de sucuri sau îngheţată şi altele, persoane fizice sau juridice, au următoarele obligaţii :

            1. amenajeze şi întreţină în condiţii corespunzătoare spaţiile verzi, aleele şi căile de acces, curţile, terenurile virane, clădirile, construcţiile anexe şi împrejmuirile.

            Deţinătorii construcţiilor anexe cu aspect necorespunzător cum sunt : magazii, coteţe, colibe, ş.a. amplasate în câmpul de vedere al căilor de comunicaţii, le vor desfiinţa sau muta pe amplasamentele ce vor fi stabilite de serviciul de specialitate al Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei până la 300.000 lei. 

            2. cureţe rigolele şi măture zilnic spaţiile şi căile de acces din faţa imobilelor, spaţiilor comerciale, chioşcurilor, tonetelor, măsuţelor pliante, instalaţiilor de sucuri ori îngheţată şi a altora ce le deţin, până la axul străzii, distrugă buruienele de pe ele, desfunde şi cureţe şanţurile de pe aceleaşi porţiuni, amenajeze şi întreţină permanent zonele verzi aferente.

            Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 80.000 lei.

            3. cureţe zăpada de pe porţiunea de stradă, trotuar, rigolă sau şanţ din faţa imobilelor,spaţiilor comerciale, chioşcurilor, tonete, măsuţe pliante, instalaţii de sucuri sau îngheţată ce le deţin astfel încât nu stânjenească circulaţia autovehiculelor şi pietonilor şi rămână libere gurele de canal şi capacele de gaze naturale.

            cureţe zăpada şi distrugă buruienele de pe terase, acoperişuri sau balcoane, desfunde jgheaburile sau burlanele de gheaţă sau reziduuri, degajeze clădirile de zăpadă, luând măsuri de siguranţă pentru evitarea accidentelor.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 80.000 lei.           

            4.Să planteze pomi fructiferi, arbuşti, întreţină şi dea aspect corespunzător plantaţiilor de orice fel aflate în incinta sau în faţa imobilelor ce le deţin.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            5. întreţină în condiţii corespunzătoare vitrinele, indicatoarele, firmele, panourile de reclamă, şi le actualizeze în conformitate cu normativele în vigoare.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            6. ia măsuri pentru combaterea şi distrugerea rozătoarelor şi insectelor, efectuând în clădirile ce le folosesc dezinsecţii sau deratizări din proprie iniţiativă sau la sesizarea organelor competente.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 - până la 300.000 lei.           

            7. ia măsuri pentru curăţirea utilajelor de orice fel care circulă pe drumurile publice.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

20.000 până la 80.000 lei.

            8. Să menţină în perfectă stare de curăţenie punctele gospodăreşti şi încăperile din subsolul clădirilor destinate depozitării gunoiului menajer, depozitarea gunoiului se va face în recipienţi corespunzători.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

100.000 până la 300.000 lei.

            9. Să asigure întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de apă şi canalizare pentru a nu se produce inundarea sau degradarea clădirilor şi pentru a  se evita risipa de apă.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

100.000 până la 300.000 lei.

            10. Să utilizeze şi să întreţină în stare bună de funcţionare şi perfectă curăţenie spaţiile comune, subsolurile, anexele sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) şi locurile de joacă pentru copii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.           

            11. Să asigure accesul în incintă prin podeţe corespunzătoare care să permită scurgerea liberă a apelor, să amenajeze şi să întreţină căile de acces care debuşează în drumurile publice.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

100.00 până la 300.000 lei.

            12.Unităţile comerciale vor asigura coşuri pentru colectarea hârtiilor şi ambalajelor, pe care le vor amplasa în locurile stabilite de serviciile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi şi vor asigura golirea şi întreţinerea lor permanentă.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            13. Să efectueze ori de câte ori este nevoie lucrările de refacere a faţadelor, zugrăvelile şi vopsitoria exterioară a clădirilor, anexele gospodăreşti şi împrejmuirile, dacă fapta nu este contravenţie la Legea nr.50/1991.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  250.000 până la 500.000 lei

            14. Să aibă în dotare un număr suficient de recipienţi pentru colectarea gunoiului, să asigure accesul autovehicolelor de colectare.

            Ridicarea rezidurilor menajere va fi făcută în termenele stabilite prin graficile întocmite în acest scop.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la  250.000 până la 500.000 lei.

            15. Patronii societăţilor comerciale cu capital de stat sau privat care au tonete, instalaţii de suc sau îngheţată, chioşcuri amplasate în diferite zone ale oraşului, au obligaţia să doteze tonetarii cu mătură, faraş şi coşuri pentru hârtii, precum şi cu unelte pentru dezăpezire.

            Patronii şi tonetarii au obligaţia să doteze angajaţii cu actele de funcţionare în copie.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la  300.000 lei.

            16. Agenţii economici, instituţiile publice celelalte persoane fizice sau juridice au obligaţiaîncheie contracte de prestări servicii de salubritate cu unităţile specializate.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            17. Creşterea câinilor în apartament, fără acceptul locatarilor, avizul Inspectoratului Poliţiei Sanitare şi Medicină Preventivă şi al Agenţiei de Protecţie a Mediului precum şi fără autorizaţie din partea Asociaţiei Chinologilor.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la  300.000 lei

            18. Depozitarea sau desfacerea produselor legumicole, fructelor de orice fel, citrice sau animaliere în spaţii neamenajate sau fără autorizaţie din partea serviciului urbanism al Consiliului local, Inspectoratului Poliţiei Sanitare şi Medicină Preventivă, Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            19. Utilizarea de către agenţii economici comerciali, cu capital de stat sau privat al altei suprafeţe de teren faţă de cea prevăzută în contractul de închiriere.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            20. Circulaţia ori staţionarea mijloacelor de transport hipo între orele 6-22 fără autorizaţia Primăriei municipiului Iaşi, pe străzile: Banu, P-ţa Eminescu, P-ţa Unirii, Independenţei, Tg.Cucului, Centrul Civic, Palatul Culturii, A.Panu, B-dul Ştefan cel Mare, Sf.Lazăr şi P-dul Bucşinescu.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            Art.3. Pe raza municipiului Iaşi se interzice:

             1. Depozitarea oricăror bunuri sau materiale în logii, balcoane, ori pe scările, culoarele sau holurile folosite în comun.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            1’. Aruncarea gunoaielor de orice fel a hârtiilor şi altor materiale pe artere de circulaţie, trotuare sau spaţii verzi, în pieţe, parcuri, grădini publice, ştranduri, baze sportive precum şi în alte locuri sau clădiri care sunt destinatedeservească populaţia.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 până la 50.000 lei.

            2. Depozitarea sau aruncarea gunoaielor de orice fel, a pământului, materialelor de construcţii sau rezultate din demolări şi alte materiale pe artere de circulaţie, trotuare, alei pietonale, terenuri virane, pieţe, parcuri, grădini publice, ştranduri, baze sportive, precum şi în alte locuri destinatedeservească populaţia.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            3. Transportarea materialelor, furajelor, a produselor de orice fel precum şi a reziduurilor industriale sau menajere în vehicule care nu sunt bine închise sau acoperite care prin împrăştierea încărcăturii pot produce murdărirea arterelor de circulaţie.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 - 500.000 lei.

            4. Amplasarea în apropierea arterelor principale de comunicaţii a stânelor, saivanelor, taberelor de vară pentru vite sau oi, platformelor de gunoi şi a altor asemenea obiective fără aprobarea Primarului municipiului Iaşi.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

250.000 până la 500.000 lei.

5. Vânzarea ambulantă sau consumul seminţelor în locuri publice, parcuri, grădini

publice, săli de spectacole, pe străzi, mijloace de transport public, ştranduri, baze sportive.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

10.000 până la 50.000 lei.

            6. Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, precum şi în interiorul său, pe balcoanele sau terasele locuinţelor proprietate de stat, şi particulară.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

20.000 până la 80.000 lei.

            7. Scuturarea covoarelor, aruncarea gunoaielor, vărsarea lichidelor din balcoane ori ferestre, în faţa uşilor clădirilor.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

10.000 până la 50.000 lei.

            8. Acoperirea geamurilor sau uşilor la locuinţele orientate spre locuri publice cu ziare sau alte materiale neadecvate, precum şi expunerea în mod vizibil al rufelor la uscat.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            9. Lipirea anunţurilor de orice fel în alte locuri decât cele stabilite pentru afişaj.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 până la 50.000 lei.

            10. Parcarea sau staţionarea totală sau parţială a vehiculelor pe spaţii verzi, alei pietonale, trotuare, cu excepţia locurilor semnalizate cu indicatoare de circulaţie sau marcaje.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            11. Abandonarea autovehiculelor şi vehiculelor pe spaţii verzi, totuare, alei, artere de circulaţie , parcări.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            12. Folosirea locurilor publice şi de agrement din municipiu pentru păşunat.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            13. Deversarea apelor uzate pe suprafaţa carosabilă a străzii, trotuare, parcări şi alte locuri de folosinţă publică.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            14. Repararea sau executarea lucrărilor de întreţinere la autovehicule pe spaţii verzi, alei, trotuare, parcări sau alte locuri de folosinţă publică.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la

20.000 până la 80.000 lei.

 

            Art.4 De asemenea, se interzice :

            1. Creşterea şi întreţinerea animalelor şi păsărilor de producţie în blocurile de locuit, ori în cartierele oraşului interzise prin hotărârea Consiliului Local precum şi lăsarea în libertate a animalelor şi păsărilor pe spaţii verzi, terenuri sau alte locuri publice.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            2. Sacrificarea animalelor sau păsărilor pe străzi, trotuare, spaţii verzi, în parcuri, pieţe şi în alte asemenea locuri precum şi pentru executarea de amenajări improvizate pentru conservarea unor produse alimentare.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            3. Mutarea băncilor şi a altor bunuri de folosinţă publică de la locurile unde au fost aşezate, culcatul pe bănci, pe zonele înierbate din parcuri, grădini publice sau spaţii verzi amenajate, precum şi folosirea altor căi de trecere în afara celor construite în acest scop.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 până la 50.000 lei.

            4. Deschiderea sau închiderea gurilor de apă din locurile publice de către alte persoane  decât cele autorizate.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            5. Folosirea locurilor şi aparatelor special amenajate pentru copii în parcuri, grădini, locuri de joacă special amenajate de către persoane mai în vârstă de 14 ani.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 300.000 lei.

            6. Tăierea arborilor, arbuştilor ori a ramurilor acestora precum şi culesul fructelor şi florilor din spaţiile verzi de utilitate publică, de către persoane neautorizate.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            7. Intrarea vehiculelor cu tracţiune mecanică sau hipo, în parcuri, grădini publice, ştranduri şi alte locuri de parcare cu excepţia celor aparţinând infirmilor (numai triciclete mecanice) a celor ce aprovizionează unităţile comerciale autorizate în acest sens sau a şantierelor amplasate în aceste locuri.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 până la 80.000 lei.

            8. Degradarea sau murdărirea clădirilor, lifturilor, mijloacelor de transport în comun, a împrejmuirilor, spaţiilor verzi, băncilor din parcuri, indicatoarelor, panourilor de reclamă ori agitaţie vizuală, gazetelor de stradă, aleelor, coşurilor de hârtii şi a altor dotări asemănătoare.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 până la 50.000 lei.

            9. Oprirea şi deschiderea uşilor mijloacelor de transport în comun în afara staţiilor , spălarea sau întreţinerea autovehiculelor în locuri publice altele decât cele destinate în acest scop.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            Art.5 Persoanele fizice sau juridice care construiesc, repară sau dezafectează construcţii ori  execută lucrări tehnico-edilitare sunt obligaţi :

            1. Să transporte şi să depoziteze materialele cu care s-au aprovizionat sau cele rezultate din demolări, săpături şi altele, pe traseele şi locurile stabilite de serviciile de specialitate ale Consiliului Local Iaşi.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            2. Să ia măsuri pentru evitarea producerii prafului prin stropirea cu apă a părţii imobilului în curs de demolare şi a moluzului încărcat în autovehicule.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            3. Să solicite organelor competente avizul pentru executarea unor lucrări de reparaţii sau pozări de echipamente tehnico-edilitare care afectează spaţiile verzi ori alte terenuri, lucrări pentru care legislaţia nu prevede eliberarea de autorizaţii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            Art.6 Unităţile economice, comerciale şi cele prestatoare de servicii au şi următoarele obligaţii :

            1. Să spele zilnic vitrinele şi să asigure iluminatul acestora şi pe timp de noapte.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            2. Să întreţină în condiţii corespunzătoare clădirile şi incintele acestora.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            3. Să fie dotate cu recipienţi pentru depozitarea gunoaielor, să întreţină trotuarele, rigoalele şi strada ( până la axul străzii) din faţa unităţilor până la axul străzii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            4. Să întreţină în condiţii corespunzătoare spaţiile verzi din faţa unităţii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            Art.7 Regia autonomă Citadin are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător parcurile, scuarele şi spaţiile verzi din domeniul public al municipiului Iaşi.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 300.000 lei.

            Art.8 R.A.T.C.Iaşi are următoarele obligaţii :

            1. Să întreţină în mod corespunzător mijloacele de transport în comun, în care sens va lua următoarele măsuri : vopsirea ori de câte ori este nevoie a mijloacelor de transport, spălarea geamurilor, a autovehiculelor, curăţirea zilnică a acestora.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            2. Să întreţină în stare de curăţenie staţiile de călători.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            3. Să menţină în stare de curăţenie liniile de tramvai, spaţiile dintre aceste linii şi zonele de refugiu.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            4. Să asigure un aspect corespunzător a tonetelor şi spaţiilor de vindere a biletelor de vindere a biletelor de călătorie prin vopsirea şi zugrăvirea ori de câte ori este nevoie a acestora; curăţirea zilnică a spaţiilor împrejmuitoare a acestora.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            5. Să asigure dotarea cu recipienţi pentru depozitarea gunoiului rezultat atât din curăţirea zilnică a mijloacelor de transport cât şi a spaţiilor acestora.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            Art.9 Unităţile economice şi de construcţii au pe lângă obligaţiile prevăzute în articolele precedente şi următoarele obligaţii :

            1. Să împrejmuiască cu panouri corespunzătoare şantierele de construcţii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            2. Să întreţină în stare corespunzătoare aceste împrejmuiri precum şi curţile şi incintele şantierului.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            3. Să permită ieşirea autovehiculelor şi utilajelor din incinta şantierului numai în condiţii de strictă curăţenie a acestora.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            4. Să depoziteze pământul şi celelalte reziduuri numai în locurile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            5. Să depoziteze materialele necesare construcţiilor numai în interiorul şantierului.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
250.000 până la 500.000 lei.

            6. Să aducă la stadiul iniţial spaţiile verzi, trotuarul şi carosabilul străzii în urma intervenţiei făcute la reţeaua de apă-canal electrică, telefonică, termoficare, gaze.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            Art.10 R.A.Citadin are următoarele obligaţii :

            1. Să întreţină în stare de curăţenie zilnică şi trotuarele aflate în domeniul public al municipiului Iaşi.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            2. Să ridice gunoiul stradal şi cel rezultat de la agenţii economici şi populaţie la termenele stabilite prin graficile întocmite de către serviciul de gospodărire comunală.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 până la 500.000 lei.

            3. Să întreţină în stare corespunzătoare recipienţii pentru depozitarea gunoiului prin repararea şi vopsirea acestora după golire.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 500.000 lei.

            4. Să nu depoziteze pământul rezultat de la curăţirea rigolelor pe gurile de scurgere.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            5. Mijloacele de transport ale gunoiului menajer să fie prevăzute cu prelate iar containerele să fie inscripţionate cu numele regiei.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            Art.11  Serviciul de administrare a  pieţelor are următoarele obligaţii ;

            1. Să efectueze zilnic şi ori de câte ori este nevoie curăţenia pieţelor, oboarelor, bazarelor şi talciocurilor prin măturare, spălare şi dotarea cu un număr suficient de recipienţi pentru depozitarea gunoiului şi a reziduurilor.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            2. Să vopsească ori de câte ori este nevoie mijloacele fixe aflate în dotarea acestora şi să le menţină un aspect corespunzător şi estetic.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            3. Să menţină în stare corespunzătoare trotuarele şi rigolele adiacente  până la axul străzii.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            4. Să asigure în mod corespunzător pe timp de noapte iluminatul pieţelor, oboarelor, bazarelor.

Nerespectarea prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amedă de la 100.000 până la 300.000 lei.

            Art.12 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă după cum urmează

            - între 20.000 - 80.000 lei faptele prevăzute la ; art.2, pct.2,3,7; art.3 pct.6,12,14,15,18,20; art.4 pct.1,2,5,6,7;

            - între 10.000 - 50.000 lei faptele prevăzute la art.3 pct.1,5,7,9; art.4 pct.3, 8;

            - între 100.000 - 300.000 faptele prevăzute la art.2 pct.4,5,6,8,9,10,11,12,15,16; art.5 pct.1,2,10,11,13,15,19; art.4,9,10; art.10 pct.1,2,3; art.6 pct.1,2,3,4; art.7,art.10 pct.1,2,3,4,5; art.11 pct.1,2,3,4.

            - între 250.000 - 500.000 lei, cele prevăzute la art.2 pct.13,14; art.3 pct.2,3,4; art.8 pct.1,2,3,4,5; art.9 pct.1,2,3,4,5.

            Odată cu aplicarea amenzii se stabilesc şi despăgubirile pentru pagubele cauzate de producerea faptei.

            Art.13 Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către primar, împuterniciţii primarului, gardienii publici, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie.

            Art.14 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunii precum şi stabilirea despăgubirilor se face prin proces-verbal întocmit în 3 exemplare din care unul se comunică contravenientului.

            Art.15 Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, plângerea însoţită de o copie de pe procesul- verbal se depune la Registratura Consiliului Local Iaşi, plângerea va fi înaintată instanţei de judecată competentă să  o soluţioneze.

            Art.16 Sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice cât şi juridice.

            Art.17 Contravenţiilor prevâzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Legii nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

           

           

 

 

 

 

            Art.18 Hotărârea nr.97/1994 a Consiliului Local se abrogă.

            Art.19 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 25 zile de la publicare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR,

     ing.Antimir Daşu                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.55

din 31 martie 1997