Hotărârea nr. 52/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru doamna IFTIMOAIE VIOLETA din Iaşi str.Luminii nr.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru doamna IFTIMOAIE VIOLETA din Iaşi, str.Luminii nr.2

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.7892/14.02.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la eşalonarea la plată a taxei de timbru pentru doamna Iftimoaie Violeta din Iaşi, str.Luminii nr.2

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1174/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 2.774.000 lei pe o perioadă de 12 luni, pentru doamna Iftimoaie Violeta din Iaşi, str.Luminii nr.2.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R E T A R,

      ing.Antimir Daşu                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nr.52

din  31 martie 1997