Hotărârea nr. 51/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a impozitului pe venituri meserii - profesii pentru doamna CODREANU MIHAELA din Iaşi str.Primăverii nr.19B bl.T1 sc.B ap.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a impozitului pe venituri meserii - profesii pentru doamna CODREANU MIHAELA din Iaşi, str.Primăverii nr.19B,bl.T1,sc.B,ap.19

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi

           Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.6575/7.02.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la eşalonarea la plată a impozitului pe venituri meserii - profesii pentru doamna CODREANU MIHAELA din Iaşi, str.Primăverii nr.19B,bl.T1,sc.B,ap.19,

           Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1174/1996,

           Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a impozitului pe venituri meserii - profesii  1995 şi a majorărilor aferente în sumă totală de 751.925 lei pe o perioadă de 12 luni,  pentru doamna CODREANU MIHAELA din Iaşi, str.Primăverii nr.19B,b.T1,sc.B,ap.19.

           Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                                                                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 S E C R E T A R

       ing.Antimir Daşu                                                                                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.51

din  31 martie 1997