Hotărârea nr. 50/1997

H O T A R A R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1997

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna ianuarie 1997

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere H.G.nr.179/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminârii subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46.260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului local nr.150/1996,

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C. Iaşi pentru aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători,

            Având în vedere referatul comun al Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C. Iaşi,

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.l. Se aprobă subvenţii pe luna ianuarie 1997 prin transfer de la  bugetul de stat în cuantum de 50 % pentru activitatea de transport urban de călători la R.A.T.C. Iaşi, aplicat asupra cheltuielelor materiale, de funcţionare şi exploatare în suma de 1.218.00 mii lei.

            Art.2. Se aprobă subvenţii pe luna ianuarie 1997 prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătorilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate conform legii: invalizii de război, veteranii de război, văduve de răboi, pensie urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, răniţi în timpul Revoluţiei prin suma de 157.728.000 lei.

            Art.3. Se aprobă subvenţii pe luna ianuarie 1997 prin transfer la bugetul local prins la nivelul tarifelor la abonamentele pentru transportul urban de călători de care beneficiază, pensionarii cu pensii peste 250.000 lei indexabil, şi donatorii onorifici, în sumă de 25.007.400 lei.

            Art.4. Direcţia economică a Consiliului Local cât şi R.A.T.C. Iaşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      SECRETAR,

                ing.Antimir Daşu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.50

din 31 martie 1997