Hotărârea nr. 5/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1997

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          In temeiul art.20 lit.d) şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică  locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al personalului serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Se aprobă Organigrama serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 februarie 1997.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Nr.5

din 27 ianuarie 1997