Hotărârea nr. 48/1997

H O T Ă R Â R E privind obligativitatea proprietarilor de a întreţine de a repara faţadele imobilelor precum şi de a termina executarea finisajelor exterioare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

H O T Ă R Â R E

privind obligativitatea proprietarilor de a întreţine, de a repara  faţadele imobilelor, precum şi de a termina executarea finisajelor exterioare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea menţinerii unui aspect urban civilizat, în concordanţă cu pretenţiile justificate ale comunităţii şi administraţiei locale,

            Având în vedere obligaţiile proprietarilor privind întreţinerea şi repararea imobilelor, conform Legii nr.114/1996, a locuinţei,

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată prin Legea nr.125/1996 şi Hotărârea Consiliului Local nr.97/1994,

            Având în vedere Legea nr.69/1991, art.28 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e ;

            Art.1 Proprietarii imobilelor situate în intravilanul municipiului Iaşi, vor fi obligaţi să execute lucrări de întreţinere, reparare sau terminare a lucrărilor exterioare de finisaj, conform termenelor următoare, stabilite pe zone, de importanţă conform anexei :

- zona 1 până la data de 30 octombrie 1997

- zona 2 până la data de 30 iulie 1998

- zona 3 până la data de 30 octombrie 1998

- zona 4 până la data de 30 octombrie 1998

            Art.2 Imobilele care fac parte din patrimoniul arhitectural şi istoric nu fac obiectul prezentei hotărâri, pentru ele instituindu-se un regim special.

            Art.3 Pentru întreţinerea, repararea sau terminarea lucrărilor exterioare de finisaj la imobilele aflate în patrimoniul Consiliului Local Iaşi, se vor aloca prin bugetul anual al Consiliului Local, sume provenite din închirierea acestora.

            Art.4 Chiriaşii, agenţii economici sau persoane fizice pot executa lucrări de întreţinere, reparare sau terminare a lucrărilor exterioare de finisaj în contul proprietarului, reţinând contravaloarea acestora din chirii.

            Art.5 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.125/1996 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.97/1994.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     S E C R E T A R,

      ing.Antimir Daşu                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48

din 31 martie 1997

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                   ANEXA

                                                                                        la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                        Municipal nr.48 din 31 martie 1997

 

 

 

Criterii de stabilire a zonelor :

- Zona 1: - imobile situate în imediata vecinătate a arterelor principale de circulaţie,

                - imobile situate în centrul municipiului,

                - imobile situate în centrele de cartier,

                - imobilele situate în imediata vecinătate a monumentelor istorice şi de arhitectură, a                                  muzeelor, a altor puncte turistice,

                - imobilele situate în zonele de agrement.

- Zona 2: - toate imobilele care ca amplasament s-ar situa în zona 1, dar care aparţin unor                instituţii bugetare.

                - imobilele situate în zone rezidenţiale tradiţionale şi nu se înscriu în zona 1,

                - imobilele situate pe artere secundare de circulaţie,

- Zona 3: - imobilele situate în zone rezidenţiale noi ( cartiere noi de locuinţe colective) şi care           nu sunt cuprinse în zona 1 sau 2.

- Zona 4: - imobilele situate la periferia oraşului, exclusiv pe arterele importante de penetraţie în                    oraş,

                - clădirile din zonele industriale

 

            In baza acestor criterii de împărţire a oraşului pe zone, serviciul de urbanism va întocmi harta care va sta la baza nominalizării imobilelor ce fac obiectul prezentei hotărâri.