Hotărârea nr. 47/1997

H O T Ă R Â R E privind reglementarea utilizării în continuare a construcţiilor provizorii amplasate pe terenurile primăriei în baza avizelor de principiu emise de către primărie şi prefectură în perioada 1990 - 1991

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                            

            H O T Ă R Â R E

privind reglementarea utilizării în continuare a construcţiilor provizorii, amplasate pe terenurile primăriei, în baza avizelor de principiu emise de către primărie şi prefectură în perioada 1990 - 1991

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere numărul mare de construcţii provizorii amplasate pe terenurile Consiliului local în baza avizelor de principiu emise de către primărie şi prefectură în perioada 1990 - 1991,

            Având în vedere predarea de către S.C.Urbis Bucureşti a Planului Urbanistic General de dezvoltare a municipiului Iaşi în următorii 5 - 7 ani şi luna mai a acestui an,

            Având în vedere Legea nr.69/1991 modificată, conform Legii nr.24/1996 art.20 şi 28,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Construcţiile provizorii chioşcuri, garaje etc. existente şi amplasate în baza avizelor de principiu emise de către primărie în perioada 1990 - 1991, vor putea fi folosite de proprietarii acestora în următoarele condiţii :

a) să fie executate conform prevederilor acestor avize :

b) să aibe un aspect corespunzător din punct de vedere urbanistic pentru zona de amplasare;

            Art.2 Până la data de 31 mai 1997, toţi proprietarii de construcţii provizorii executate conform art.1 din prezenta hotărâre, se vor prezenta la Serviciul de arhitectură şi urbanism cu solicitarea de modernizare a construcţiei, însoţită de planul de amplasare şi avizul de principiu în baza, căruia s-a executat construcţia.

            Serviciul de arhitectură şi urbanism va aviza dacă este cazul cererea de modernizare şi o va preda Biroului Contractări pentru încheierea contractului de închiriere.

            Construcţiile care nu corespund prevederilor art.1 - vor fi trecute pe lista acelora propuse pentru demolare.

            Art.3 Plata chiriei, se va face de la data executării construcţiilor pînă la zi sub formă de despăgubiri.

            Art.4 Construcţiile provizorii existente pe teritoriul Consiliului Local, pentru care nu s-au încheeat Contracte de închiriere pentru teren, şi nu s-a achitat c.v.chiriei, vor fi considerate ca fiind abandonate, şi în consecinţă, vor fi dezafectate fără somaţie şi transportate la depozit.

            De aici, vor putea fi ridicate de către proprietar, după achitarea cheltuielilor efectuate pentru dezafectare, transport şi depozitare.

            Art.5 Contractul de închiriere, nu ţine loc de autorizaţie de construcţie.

            Art.6 Contractele de închiriere, încheeate conform art.2, vor putea fi prelungite, numai cu avizul S.A.U. al Consiliului Local, care va atesta că în zona de amplasare a construcţiilor provizorii respective, nu se vor executa lucrări care să impună dezafectarea acestora.

            Art.7 Prezenta hotărâre va fi difuzată prin toate mijloacele mass-media pentru a fi cunoscută de toţi cei interesaţi.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR,

            ing.Antimir Daşu                                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.47

din 31 martie 1997