Hotărârea nr. 45/1997

H O T Ă R Â R E privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local a Teatrului de Vară - situat în Iaşi str.Palat nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                        

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea în patrimoniul Consiliului Local a Teatrului de Vară - situat în Iaşi, str.Palat nr.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere starea de degradare în care se află Teatrul de Vară situat în Iaşi, str.Palat nr.1,

            Având în vedere H.G.nr.442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale,

            Având în vedere că “Teatrul Luceafărul” care îl are în administrare din 1.07.1991 prin Decizia nr.423 a Prefecturii judeţului Iaşi nu l-a întreţinut şi nu la valorificat prin organizare de spectacole,

            Având în vedere că prin Decizia nr.527 din noiembrie 1991 art.1 “se transmite din administrarea întreprinderii cinematografice Iaşi, în administrarea consiliului popular municipal Iaşi, pentru Casa de Cultură, Teatrul de Vară, situat în Iaşi, str.Palat nr.1 cu împrejmuirea acestuia având valoarea de inventar de 2546964 lei şi 128950 din care valoarea amortizată 647549 lei şi 59867 lei,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată,

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Se trece în patrimoniul Consiliului Local, Teatrul de Vară, situat în Iaşi, str.Palat nr.1, cu valoarea de inventar de 2.546.964 lei şi împrejmuirea în valoare de 128.950 lei.

            Art.2 Serviciul de administrare a patrimoniului va proceda la preluarea acestuia din administrarea Teatrului Luceafărul.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de patrimoniu pentru aducere la îndeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           S E C R E T A R,

     ing.Antimir Daşu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.45

din 31 martie 1997