Hotărârea nr. 44/1997

H O T Ă R Â R E privind îndreptarea erorilor materiale privind schimbul de terenuri din Iaşi şos.Bucium 23 proprietatea Consiliului Local şi terenul din Iaşi str.Radu Vodă nr.5 proprietatea domnului Cosmolesei Sandu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind îndreptarea erorilor materiale privind schimbul de terenuri din Iaşi, şos.Bucium 23, proprietatea Consiliului Local şi terenul din Iaşi, str.Radu Vodă nr.5, proprietatea domnului

Cosmolesei Sandu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere solicitarea domnului Cosmolesei Sandu proprietar al terenului din zona Mânăstirii Frumoasa, str.Radu Vodă nr.5 în suprafaţă de 1450 mp.de a i se aproba schimbul cu un teren echivalent situat în şos.Bucium 23, proprietatea Consiliului Local,

            Având în vedere raportul de specialitate al S.A.T.privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârii Consiliului Local nr.17/27.01.1997,

            Având în vedere prevederile art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.17/27.01.1997 astfel :

- Terenul situat în str.Radu Vodă nr.5, în suprafaţă de 1450 mp.cu o valoare de 82.665.950 lei, respectiv 57.001 lei/mp., proprietatea d-lui Cosmolesei Sandu, devine proprietatea Consiliului Local, iar terenul din şos.Bucium nr.23, proprietatea Consiliului Local, în suprafaţă de 1450 mp. cu o valoare de 66.859.500 lei, respectiv 46.110 lei/mp.devine proprietatea d-lui Cosmolesei Sandu.

            Art.2 Expertiza efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi pentru cele 2 terenuri, rămâne valabilă conform Hotărârii Consiliului Local nr.17/27.01.1997.

            Art.3 Contractul de schimb sub formă autentică se va realiza prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi a Serviciului de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       SECRETAR,

       ing.Antimir Daşu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.44

din 31 martie 1997