Hotărârea nr. 43/1997

H O T Ă R Â R E privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.90/1994

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.90/1994

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate al S.A.T.,

            Având în vedere Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale,

            Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local nr.90/1994 nu a intrat în circuitul civil,

            Având în vedere prevederile art.31 din Legea nr.50/1991 republicată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.90/29 septembrie 1994 privind atribuirea în folosinţă gratuită Inspectoratului Scolar judeţean Iaşi a suprafeţei de 4280 mp. teren situat în Iaşi, str.Bucşinescu nr.13-15 pentru construirea unei Scoli tip Waldorf.

            Art.2 Terenul în suprafaţă de 4280 mp. situat în str.Bucşinescu nr.13-15 revine în proprietatea municipalităţii fără sarcini.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratului Scolar Judeţean Iaşi, S.A.T., S.A.U.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              SECRETAR,

    ing.Daşu Antimir                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.43

din 31 martie 1997