Hotărârea nr. 42/1997

H O T A R A R E privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi.

 

 

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL IAŞI

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

H O T A R A R E

privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi.

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei buget control înregistrate la nr.13637/17.03.97,

           Având în vedere prevederile art.8 alin.e din Normele Metodologice nr.30501/1990 H.C.privind propunerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.19/1994;

           Având în vedere prevederile art.41 alin 1 din Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995;

           Având în vedere prevederile art.21 din Decretul Legii 61/1990;

           In temeiul prevederilor art.58 alin  Legea nr.27/1994 privind taxele locale, Ord.Guv.nr. 24/95 privind modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitele şi taxele locale.

           Decretul nr.151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat precum şi art.73 din Legea nr.72/1996 privind funcţiile publice

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/91 privind administraţia publică locală;

 

           H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1.Colectarea veniturilor provenite din perceperea comisionului de 1 % la suma încasată ca rată la împrumutul acordat şi reţinut din dobânda plătită de înprumutant conform prevederilor art.8 alin.e din Normele Metodologice nr.30501/1970 M.C. privind punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.19/1994, a comisionului de 1 % aplicat la preţul apartamentului conform prevederilor art.41 alin.1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 112/1995 şi a comisionului de 1,5 % perceput la stabilirea preţului de vânzare a locuinţelor construite din fondurile statului conform prevederilor art.21 din Decretul Lege nr.61/1990 să fie colectate în contul extrabugetar nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi folosite pentru procurarea de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Primăriei.

           Art.2. Se completează art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 27 ianuarie 1997.

           Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                          SECRETAR,

      ing.Antimir Daşu                                                                                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.42

din 31 martie 1997