Hotărârea nr. 41/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea "Diplomei de onoare" şi a unui premiu de 500.000 lei pentru domnul Ion Lascăr

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea “Diplomei de onoare” şi a unui premiu de 500.000 lei pentru domnul Ion Lascăr

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul asupra activităţii artistului emerit Ion Lascăr,

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă acordareaDiplomei de onoareşi a unui premiu de 500.000 lei, pentru activitatea deosebită - domnului Ion Lascăr.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           S E C R E T A R,

     ing.Antimir Daşu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.41

din 31 martie 1997