Hotărârea nr. 4/1997

H O T Ă R Â R E privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul serviciilor publice care efectuează muncă de teren

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul serviciilor publice care efectuează muncă de teren

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere H.C.M.nr.77/1960 şi H.C.M.nr.933/1971,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Incepând cu data de l.01.1997 se aprobă liberele de circulaţie pe mijloacele de transport în comun pentru personalul serviciilor publice ale Consiliului Local.

          Art.2 Salariaţii din cadrul Consiliului Local care vor avea drept de control în mijloacele de transport în comun vor fi stabiliţi printr-o dispoziţie a Primarului Municipiului Iaşi.

          Art.3 Aprobarea rambursării sumelor efectiv cheltuite pentru deplasări reglementate prin H.C.M.nr.77/1960 şi H.C.M.nr.933/1971 se face sub răspunderea conducătorilor de compartimente.

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului personal -  salarizare şi Serviciul buget - contabilitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R,

       dr.George Costin                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.4

din 13 ianuarie 1997