Hotărârea nr. 39/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/1996

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul Biroului de preţuri şi tarife privind destinaţia sumelor provenite din eliberarea unor copii şi duplicate după formulare şi diverse documente eliberate de serviciile de specialitate din Primărie,

            In temeiul prevederilor art.73 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, Decretul 15/1979 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat şi Legea nr.29/1996 a bugetului de stat,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu data de 1.04.1997 se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.110/1996 astfel :

1) formulare pentru cereri şomaj                                                          500 lei

2) copii după fişe de punere în posesie                                              8000 lei

3) copii de pe planul cadastral cu încadrarea în zonă                        32000 lei

4) remăsurători teren sau măsurători la cerere :

a) pînă la 1000 mp.                                                                         32000 lei

b) peste 1000 mp. până la 5000 mp. un spor de 20 lei/mp., dar care să nu depăşească suma de                                                                                                                 100.000 lei.

c) peste 5001 mp.-un spor de 30 lei/mp, dar care să nu depăşească suma de 150.000 lei

 

5) eliberare plan urbanistic zonal tip A3                                            55.000 lei

6) eliberare plan situaţie la scara 1/1000 sau 1/2000 tip A4              32.000 lei

7) copii după orice act eliberat de serviciile Primăriei, altele decât cele prezentate mai sus      5.000 lei

            Sume ce se depun în contul extrabugetar nr.5004024541500 deschis la Trezoreria Iaşi.

Art.2 Suma de 4000 lei/lună percepută pentru efectuarea salubrizării va fi depusă în contul nr.50044541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi consemnată pentru efectuarea salubrizării.                                                                           

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Contabilitate, Registratura generală, S.A.U., S.A.T. şi Biroului agricol.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              S E C R E T A R,

     ing.Antimir Daşu                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.39

din 31 martie 1997