Hotărârea nr. 38/1997

H O T Ă R Â R E privind însuşirea expertizei tehnice privind evaluarea uzufructului spaţiilor cu alte destinaţii proprietatea Consiliului Local aflate la S.C.IASI XXI S.C.A.

MUNICIPIUL IASI                                                                

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea expertizei tehnice, privind evaluarea uzufructului spaţiilor cu alte destinaţii proprietatea Consiliului Local aflate la S.C.IASI XXI S.C.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Raportul de expertiză pentru evaluarea contabilă a cotei de participare a Consiliului Local la capitalul S.C.IASI XXI , întocmit de C.E.C.C.A.R. - Filiala Iaşi şi înregistrarea sub nr.56136 din 6.12.1996, privind expertizarea cotei de participare în calitate de comanditat a Consiliului Local,

            Având în vedere Hotărârea nr.8 din 30.01.1995 a Consiliului Local, prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local la constituirea S.C.IASUL XXI , care are ca scop realizarea activităţilor productive, activităţilor de comerţ, prestări servicii în domeniul sporturilor şi manifestărilor social-culturale,

            Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.31/1990, privind societăţile pe acţiuni, cu privire la societatea în comandită pe acţiuni şi ale Legii 69/1991, privind administraţia pulbică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind  administraţia  publică  locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se însuşeşte Raportul de expertiză pentru evaluarea contabilă a cotei de participare a Consiliului Local Municipal Iaşi la capitalul S.C.Iaşi XXI SCA.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.Iaşi XXI SCA  prin grija Secretarului Consiliului Local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R ,

      ing.Antimir Daşu                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.38

din 31 martie 1997