Hotărârea nr. 37/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                               

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi

 

 

         Consiliul Local al Municipiului iaşi,

         Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.412/1992, Hotărârii Guvernului nr.206/1993 şi nr.45/1994,

         Având în vedere referatul şi anexele înaintate de Biroul preţuri şi tarife,

         In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

         Art.1 Se aprobă tarifele calculate pentru activităţile de salubritate în municipiul Iaşi (preţ de 2.400 lei/l motorină) conform anexelor.

         Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

        Stefan Damian                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.37

din 3 martie 1997