Hotărârea nr. 36/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii nr.88/1993 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr.88/1993 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun

 

            Consiliul Local al Municipiului iaşi,

            Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal, cuprinzând norme obligatorii privind comportamentul, îndatoririle şi răspunderile publicului călător în timpul folosirii mijloacelor de transport în comun,

            Având în vedere Hotărârea nr.67/27 septembrie 1993 modificată şi completată prin Hotărârea nr.88/1993 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun,

            Având în vedere prevederile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Art.1 din Hotărârea nr.88/1993 privind stabilirea şi sancţionarea unor fapte şi contravenţii în domeniul transportului în comun se modifică astfel :

“Abaterile de la prevederile art.1,2,4,5,6,7 şi 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 50.000 lei”.

            Art.2 Art.2 din Hotărârea nr.64/1992 se modifică astfel :

“Persoanele găsite fără legitimaţie de călătorie pot achita contra chitanţă suma de 20.000 lei pe loc sau în termen de 48 de ore la caseria RATC Iaşi, caz în care nu se mai încheie proces verbal de constatare şi încetează orice urmărire”.

            Art.3 Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea nr.67 din 27 septembrie 1993 rămân perfect valabile.

            Art.4 Hotărârea nr.67/27 septembrie 1993 modificată şi completată se va aduce la cunoştinţa publică prin mass-media şi va fi afişată în mijloacele de transport în comun prin grija RATC Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

         Stefan Damian                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36

din 3 martie 1997