Hotărârea nr. 35/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea tarifului pentru bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea tarifului pentru bilete de călătorie pe mijloacele de transport în comun

 

 

 

            Consiliul Local al  Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul R.A.T.C.Iaşi din care rezultă că de la ultima majorare a preţului biletului de călătorie pe mijloacele de transport în comun, au întrunit o serie de factori, cu influenţe majore pentru reanaliză şi modificare a acestui preţ cum ar fi în principal creşterea preţului la carburanţi, indexări succesive a salariilor etc.,

            In conformitate cu prevederile H.G.nr.206/28 iunie 1993,

            In temeiul art.20 lit.g şi art.28 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare, lege referitoare la administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se avizează modificarea preţului biletului de călătorie pe mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Iaşi de la 500 lei/călătoria la 800 lei/călătoria.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R,

     Stefan Damian                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nr.35

din 3 martie  1997