Hotărârea nr. 33/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul ABAITANCI CONSTANTIN din Iaşi str.Valsile Lupu nr.134 bl.B4 sc.C et.3 ap.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru domnul ABAITANCI CONSTANTIN din Iaşi, str.Valsile Lupu nr.134,bl.B4,sc.C,et.3,ap.4

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.1646/15.01.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la scutirea  taxei de timbru pentru domnul ABAITANCI CONSTANTIN din Iaşi, str.Vasile Lupu nr.134,bl.B4,sc.C,et.3,ap.4,

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1174/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 105.210 lei  pe o perioadă de 12 luni, formulată de domnul ABAITANCI CONSTANTIN  din Iaşi, str.Vasile Lupu nr.134,bl.B4,sc.C,et.3,ap.4.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului  Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             S E C R  E T A R,

       ing.Aurel Crudu                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.33

din  17 februarie  1997