Hotărârea nr. 31/1997

H O T Ă R Î R E,privind acordarea unor înlesniri la plata taxelor locale datorate conform Legii nr.27/1994 de către S.C.TEHNOTON S.A.IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

H O T Ă R Î R E

privind acordarea unor înlesniri la plata taxelor locale datorate conform Legii nr.27/1994 de către S.C.TEHNOTON S.A.IASI

 

          Consiliul local al municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere cererea nr.488/22.01.1997 a S.C.TEHNOTON S.A.IASI, prin care se solicită înlesnirea la plată a obligaţiilor fiscale datorate la 31.12.1996 bugetului local,

          Avînd în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şI administrarea domeniului public şI privat al municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şI completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi ale art.20 alin.1 lit.c din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şI completată,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şI completată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă amînarea pe anul 1996 şi eşalonarea la plată pe o perioadă de un an,  pentru impozitele şi taxele locale neachitate :

- impozite pe clădiri  132.817.103  lei

- impozit pe teren           4.986.491 lei

- taxa asupra mijloacelor de transport  1.150.000 lei

Total impozite şi taxe  : 138.953.594 lei

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului local.

 

                                                                            

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

          ing.Aurel Crudu                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.31

din 17 februarie 1997