Hotărârea nr. 30/1997

H O T Ă R Â R E privind desfăşurarea activităţii de publicitate şi reclamă pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

H O T Ă R Â R E

privind desfăşurarea activităţii de publicitate şi reclamă pe raza

 municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere cererile firmelor specializate în domeniile activităţilor de publicitate şi reclamă, cu capital de stat, mixt sau particular din Municipiul Iaşi sau din alte localităţi,

            In conformitate cu Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată, art.20 lit.v,

            In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994 privind taxele şi impozitele locale şi a Legii nr.50/1991 cu modificările ulterioare,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Activităţile de reclamă şi publicitate ce au loc pe domeniul public şi privat al Municipiului Iaşi, se realizează prin colaborare între firmele specializate în aceste domenii (din Municipiul Iaşi sau din alte localităţi) şi Consiliul local al Municipiului Iaşi.

            Art.2 Colaborarea se reglementează prin contracte de colaborare. Pentru negocierea clauzelor contractuale, este împutenicit primarul.

            Art.3 Amplasarea de panouri publicitare bannere sau a altor materiale publicitare, se va face pe bază de autorizaţie de construire, eliberate de către Serviciul de arhitectură şi urbanism, cu avizul Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Taxele pentru reclamă şi publicitate sunt cele prevăzute de Legea nr.27/1994 privind taxele şi impozitele locale.

            Art.5 Pentru ocuparea terenului aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Iaşi, beneficiarul, va plăti pe lângă taxele percepute pentru reclamă şi publicitate şi chiria aferentă suprafeţei de teren ocupată. Preţul minim al chiriei, nu poate fi mai mic decât taxa prevăzută de Legea nr.27/1994, percepută pentru suprafaţa de teren ocupată.

            Art.6 Taxele pentru afişaj publicitar, vor fi stabilite conform prevederilor Legii nr.27/1994 - art.37 - la limita maximă.

            Art.7 Taxele prevăzute la art.6, se vor majorează cu 30%  dacă se asigură şi sursa de iluminat (conexiune la reţeaua de iluminat public).

            Art.8 Beneficiarii de reclamă şi publicitate sub diverse forme sunt obligaţi să achite la bugele locale, o taxă de 10% din valoarea contractului.

            Art.9 Pe întreg teritoriu al Municipiului Iaşi, sunt interzise reclamele şi publicitatea pentru ţigări şi băuturi alcoolice.

            Art.10 Incălcarea  prevederilor cuprinse la art.9, atrage după sine, rezilierea contractului de colaborare. Partenerii în acţiunea de colaborare care fac reclamă sau publicitate indirectă la produse din tutun şi la băuturi alcoolice, vor achita o taxă majorată cu 500%.

            Art.11 Contractele de colaborare se încheie pentru durata de un an cu posibilitate de prelungire, numai când ambele părţi contractante au respectat întocmai clauzele contractuale.

            Taxele aferente pentru reclamă şi publicitate se achită de regulă în luna ianuarie a fiecărui an.

            Art.12 Prezenta hotărâre, va fi comunicată pentru aducere la îndeplinire, serviciilor de urbanism şi încasarea taxelor şi chiriilor.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          S E C R E T A R,

      ing.Aurel Crudu                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.30

din 17 februarie 1997