Hotărârea nr. 29/1997

H O T Ă R Â R E privind unele măsuri pentru reglementarea raporturilor dintre chiriaşii terenurilor aparţinând domeniul public şi privat al municipiului Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru reglementarea raporturilor dintre chiriaşii terenurilor aparţinând domeniul public şi privat al municipiului Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere că la nivelul municipiului Iaşi,  pe care se află amplasate spaţii comerciale, se înregistrează un deficit bugetar datorat chiriaşilor de terenuri, răi platnici,

           Având în vedere că o serie de construcţii amplasate pe aceste terenuri sunt inestetice din punct de vedere arhitectural, iar o parte sunt construite din materiale inadecvate (fier, tablă etc.),

           In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu modificările ulterioare,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Proprietarii construcţiilor provizorii amplasate pe terenurile ce fac parte din domeniul public sau privat al Municipiului Iaşi, sunt obligaţi să încheie contracte de închiriere.

Contractele de închiriere se încheie pe durata de un an cu posibilitate de prelungire în cazul în care ambele părţi contractante respectă clauzele contractuale.

           Art.2 Plata chiriei, se va face în primele luni ale anului în curs.

Neplata chiriei pe o durată mai mare de trei luni atrage după sine rezilierea contractului şi eliberarea terenului ocupat, prin dezafectarea construcţiilor respective.Dezafectarea, se va face după şase zile de la primirea somaţiei de către proprietari.

           Art.3 Autorizaţia de demolare va fi eliberată de Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al Consiliului Local la cererea celui care a emis somaţia pentru demolare.

           Art.4 Prevederile art.2 şi 3 se mai aplică beneficiarilor de construcţii şi în următoarele cazuri :

a) atunci când contractul de închiriere şi-a încetat efectele, prin ajungerea la termen, iar beneficiarii de construcţii nu s-au prezentat pentru prelungirea contractului, o perioadă mai mare de 30 zile.

b) atunci când  beneficiarii construcţiilor, nu s-au prezentat la serviciul de resort al Primăriei pentru încheierea contractului de închiriere a terenului, în cel mult 30 zile de la obţinerea autorizaţiei de construire.

           Art.5 Prin dispoziţia primarului se va stabili comisia care va inventaria şi dispune demolarea acestora.

           Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcţia de Control.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              S E C R E T A R,

        ing.Aurel Crudu                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.29

din 17 februarie 1997