Hotărârea nr. 28/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea ca domnul viceprimar - ec.Vasile Dumitriu şi d-ra Monica Stanciu referent - Cabinet Primar să facă parte din delegaţia ce urmează a se deplasa la Assiud - Egipt pentru a participa la semnarea protocolului de înfrăţire între oraşul Iaşi şi oraşul Assiud - Egipt

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                               

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea ca domnul viceprimar - ec.Vasile Dumitriu şi d-ra Monica Stanciu, referent - Cabinet Primar, să facă parte din delegaţia ce urmează a se deplasa la Assiud - Egipt pentru a participa la semnarea protocolului de înfrăţire între oraşul Iaşi şi oraşul Assiud - Egipt

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere Hotărârea nr.106 din 28 octombrie 1996  a Consiliului Local prin care se aprobă înfrăţirea dintre oraşele Assiud - Egipt şi oraşul Iaşi,

          In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.518/1995,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o  t ă r ă ş t e :

 

 

          Art.1 Se aprobă ca domnul viceprimar - ec.Vasile Dumitriu şi d-ra Monica Stanciu, referent - Cabinet Primar, să facă parte din delegaţia municipiului Iaşi, care se deplasează la Assiud - Egipt în vederea semnării protocolului de înfrăţire între municipiul Iaşi şi oraşul Assiud - Egipt.

          Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    S E C R E T A R,

   Valeriu Condurache                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.28

din 27 ianuarie 1997