Hotărârea nr. 25/1997

H O T Ă R Â R E privind majorarea numărului de autoturisme ale Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind majorarea numărului de autoturisme ale Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere problematica Primăriei Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            Art.1 Se majorează numărul de autoturisme ale Primăriei Municipiului Iaşi de la 2 la 6.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               S E C R E T A R,

     Valeriu Condurache                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.25

din 27 ianuarie 1997