Hotărârea nr. 24/1997

H O T Ă R Â R E privind acordarea sumei de 150.000 lei Grupului de urători ?Pluguşorul? din Lunca Paşcanilor

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

 

H O T à R   R E

privind acordarea sumei de 150.000 lei Grupului de urători “Pluguşorul” din Lunca Paşcanilor

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere referatul Serviciului buget contabilitate înregistrat la nr.1850/15.01.1997 privind acordarea sumei de lei 150.000 Grupului de urători “Plugăşorul” din Lunca Paşcanilor,

          In baza art.29 din Legea nr.69/199 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se acordă suma de 150.000 lei Grupului de urătoriPluguşorul” din Lunca Paşcanilor din contul de sponsorizări nr.5007014541580 deschis la Trezoreria Iaşi.

          Art.2 Serviciul buget contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Nr.24

din 27 ianuarie 1997