Hotărârea nr. 23/1997

H O T Ă R Â R E privind stabilirea legăturilor de colaborare cooperare şi înfrăţire a municipiului Iaşi cu oraşul Ramla (Israel)

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare şi înfrăţire a municipiului Iaşi cu oraşul Ramla (Israel)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi culturale,

            In temeiul art.22 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Articol unic : Se stabilesc legături de colaborare, cooperare şi înfrăţire între municipiul Iaşi şi oraşul  Ramla (Israel).

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.23

din 27 ianuarie 1997