Hotărârea nr. 22/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru dl.PALMACIU COSTICA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru pentru

dl.PALMACIU COSTICA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi nr.28835/28.XI.1996, înregistrată sub nr.54741/29.XI.1996,  prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la scutirea  taxei de timbru pentru

dl.Palmaciu Costică din Iaşi, B-dul Stefan cel mare şi Sfânt nr.4,sc.C,et.1,ap.10,

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1174/1996,

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată :

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 206.184 lei  pe o perioadă de 12 luni, formulată de dl.Palmaciu Costică din Iaşi, B-dul Stefan cel Mare şi Sfânt nr.4,sc.C,et.1,ap.10.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

                                                                                               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R

   Valeriu Condurache                                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22

din 27 ianuarie 1997