Hotărârea nr. 219/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 58/31.03.1997

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 58/31.03.1997

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiliile autonome pe care le-a înfiinţat;

Având în vedere dispoziţiile H.G.nr.179/1993 cu privire la stabilirea preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii prestate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.21/1996, legea concurenţei şi a art.6 şi 9 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr.34 din 29.07.1996 şi 150 din 02.12.1996 privind acordarea unor gratuităţi la pensionarii pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi;

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi completată;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Începând cu data de 01.01.1998 se acordă lunar pensionarilor cu o pensie totală de până la 400.000 lei/lună dreptul de a efectua un număr de 10 (zece) călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun în municipiul Iaşi.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze un contract cu R.A.T.C.Iaşi pentru alte facilităţi ce vor fi acordate pensionarilor.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei economice.

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINTE,                                                SECRETAR,

       Alexandru Antoniţă                                                Cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.219

din 22 decembrie 1997