Hotărârea nr. 218/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna octombrie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna octombrie  1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.67415 din 3.12.1997, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi,

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei nr.60837 din 27.05.1997 de modificare a preţurilor începând cu luna iunie 1997;

            Având în vedere avizul favorabil  al Direcţiei Generale a Finanţelor Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna octombrie 1997;

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile  prin transfer de la bugetul de stat în cuantum de 50% pentru activitatea de transport urban de călătorie la R.A.T.C.Iaşi, alocat asupra cheltuielilor materiale, de funcţionare şi exploatare pentru luna octombrie 1997 în sumă de 2.734.113.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile prin transfer de la bugetul de stat până la nivelul tarifelor a costurilor aferente călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate, conform legii ; invalizii de război, veteranii de război, văduve de război, pensie de urmaş, urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei, pentru luna octombrie 1997 - în sumă de 362.864.400 lei.

            Art.3 Se aprobă subvenţiile  prin transfer de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor pentru luna octombrie 1997 în sumă de 32.742.000 lei.

            Art.4 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna octombrie 1997 în sumă de 3.856.200 lei.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

      Alexandru Antoniţă                                       Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.218

din 22 decembrie 1997