Hotărârea nr. 217/1997

H O T Ă R Â R E ,privind aprobarea fondurilor necesare privind achiziţia direct de la furnizorii externi a 25 bucăţi tramvaie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea fondurilor necesare privind achiziţia direct de la furnizorii externi a 25 bucăţi tramvaie

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.169/23.03.1995 privind “Dezolvtarea şi Modernizarea  transportului în municipiul Iaşi - etapa I - judeţul Iaşi, cu completarea din H.G.nr.347/10.07.1997, în vederea îmbunătăţirii transportului în comun în municipiul Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea a 25 bucăţi tramvaie de la furnizorii externi (Stuttgarter Strassenbahnen - Stuttgart Germania şi HAVAG  Strassenbahnen - Halle, Germania) în cursul lunilor decembrie 1997 - februarie 1998.

            Art.2 Se aprobă ca Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi contracteze un credit în valută în valoare de 407.512,1 DM adică 1.805.278.603 lei, conform Notei de calcul din Anexa nr.1 a Raportului de Specialitate, în vederea achitării celor 25 bucăţi tramvaie achiziţionate la firmele menţionate la art.1.

            Art.3 Rambursarea creditului se va face prin mijloace proprii.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, R.A.T.C. Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          S E C R E T A R,

     Alexandru Antoniţă                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.217

din 22 decembrie 1997