Hotărârea nr. 216/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe luna noiembrie 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.150/1996 şi Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere solicitarea R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei economice înregistrat la nr.69641 din 12.12.1997, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi,

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei nr.61736/31.10.1997 de modificare a

preţurilor începând cu luna iunie 1997;

            Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Generale a Finanţelor Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna noiembrie  1997;

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamentele pensionarilor pentru luna noiembrie 1997 în sumă de 40.500.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna noiembrie 1997, în sumă de 4.348.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, R.A.T.C.Iaşi şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

     Alexandru Antoniţă                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.216

din 22 decembrie 1997