Hotărârea nr. 215/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere cu societăţile asociate care ocupă efectiv spaţiile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere cu societăţile asociate care ocupă efectiv spaţiile

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.79967/14.11.1997 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privid administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă trecerea formei de contractare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă din asociere în închiriere începând cu data de 01.01.1998.

            Art.2 Chiria ce va fi percepută este minimum garantat de către asociat, dar nu mai mică decât chiria percepută de DAFIS.

            Art.3 Chiria lunară se va modifica corespunzător indexărilor legale, în baza hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Iaşi, la data prelungirii contractului.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă spre îndeplinire Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat - Serviciul administrare spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                S E C R E T AR,

      Alexandru Antoniţă                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.215

din 22 decembrie 1997