Hotărârea nr. 214/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Consolidare versat Cetăţuia" şi "Consolidare versant stradela Sărăriei" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Consolidare versat Cetăţuia” şi “Consolidare versant stradela Sărăriei”municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiilor de fezabilitateConsolidare versant CetăţuiaşiConsolidare versant stradela Sărărieimunicipiul Iaşi cuprinşi în anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea obiectelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listelor de investiţii aprobată potrivit legii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, cu excepţia anexei, prin grija Biroului Secretariat Tehnic al Consiliului Local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                S E C R E T A R,

     Alexandru Antoniţă                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.214

din 22 decembrie 1997